Перейти до головного змісту

Українська мова II EdEra

Опис курсу

Другий курс «Українська мова та література» присвячений вивченню синтаксису, пунктуації та стилістики, а також практичним навичкам використання знань з цих та інших розділів мовознавства. Ми з вами навчимося правильно розуміти написане іншими, а головне — писати твори. І тут не обійтися без правил побудови тексту та речень і вживання розділових знаків. Отже, після закінчення цієї частини ви зможете написати власне висловлення і правильно поставити кому у реченні: «Скласти ЗНО на 200 балів не можна «завалити».

Курс у цифрах:

15 відеолекцій з інтегрованими проміжними запитаннями, 100 сторінок авторських конспектів,
~ 14 семінарів та демонстрацій, 15 домашніх завдань, 2 іспити.

Програма курсу

 • 1 тиждень: Розвиток мовлення | Стилiстика | Власне висловлення
  1. Види мовленнєвої дiяльностi. Адресант i адресат мовлення. Монологiчне й дiалогiчне мовлення. Усне й писемне мовлення. Тема й основна думка висловлювання. Вимоги до мовлення. Основнi ознаки тексту. Змiст i будова тексту, подiл тексту на абзаци, мiкротеми. Стилi мовлення (розмовний, науковий, художнiй, офiцiйно-дiловий, публiцистичний). Типи мовлення (опис, розповiдь, роздум).
  2. Структура власного висловлювання: теза, аргументи, приклади, висновок. Доречнi мовнi конструкцiї.
 • 2 тиждень: Словосполучення | Речення
  1. Словосполучення. Головне й залежне слово в словосполученнi. Типи словосполучень за морфологiчним вираженням головного слова. Словосполучення непоширенi й поширенi.
  2. Речення як основна синтаксична одиниця. Класифiкацiя речень за метою висловлювання, за емоцiйним забарвленням, за будовою, за складом граматичної основи, за наявнiстю чи вiдсутнiстю другорядних членiв, за наявнiстю необхiдних членiв речення, за наявнiстю чи вiдсутнiстю ускладнювальних засобiв.
 • 3 тиждень: Члени речення
  1. Пiдмет i присудок як головнi члени двоскладного речення. Способи вираження пiдмета. Типи присудкiв: простий i складений (iменний i дiєслiвний). Способи їх вираження. Тире мiж пiдметом i присудком.
  2. Означення узгоджене й неузгоджене. Прикладка як рiзновид означення. Додаток. Типи обставин за значенням. Способи вираження означень, додаткiв, обставин. Порiвняльний зворот. Функцiї порiвняльного звороту в реченнi (обставина способу дiї, присудок).
 • Проміжний екзамен
 • 4 тиждень: Просте ускладнене речення | Односкладнi речення
  1. Просте ускладнене речення. Речення з однорiдними членами. Вставнi i вставленi слова, словосполучення i речення. Речення з вiдокремленими членами, зi звертанням.
  2. Граматична основа односкладного речення. Типи односкладних речень за способом вираження та значенням головного члена: односкладнi речення з головним членом у формi присудка (означено-особовi, неозначено-особовi, узагальнено-особовi, безособовi) та односкладнi речення з головним членом у формi пiдмета (називнi). Роздiловi знаки в односкладному реченнi.
 • 5 тиждень: Складне речення | Складносуряднi i складнопiдряднi речення
  1. Складне речення. Типи складних речень за способом зв’язку їх частин: сполучниковi й безсполучниковi. Сурядний i пiдрядний зв’язок мiж частинами складного речення. Єднальнi, протиставнi та роздiловi сполучники в складносурядному реченнi. Смисловi зв’язки мiж частинами складносурядного речення.
  2. Складнопiдрядне речення. Головне й пiдрядне речення. Пiдряднi сполучники й сполучнi слова. Основнi види пiдрядних речень: означальнi, з’ясувальнi, обставиннi. Складнопiдряднi речення з кiлькома пiдрядними, їх типи за характером зв’язку мiж частинами.
 • 6 тиждень: Безсполучникове речення | Речення з рiзними видами зв’язку | Способи вiдтворення чужого мовлення | Роздiловi знаки
  1. Типи безсполучникових складних речень за характером смислових вiдношень мiж складовими частинами-реченнями. Роздiловi знаки в безсполучниковому складному реченнi. Складнi речення з рiзними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку.
  2. Пряма й непряма мова. Речення з прямою мовою. Замiна прямої мови непрямою. Цитата як рiзновид прямої мови. Дiалог. Роздiловi знаки.
 • Заключний екзамен
 • Викладач

  Course Staff Image #1

  Яна Гончарова

  Студентка кафедри телебачення та радіомовлення Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вивчає право у Національній академії внутрішніх справ. Власний результат ЗНО з української мови та літератури — 196,5. Під час навчання встигла отримати досвід роботи за спеціальністю у всеукраїнських ЗМІ. Також викладала українську та англійську мови дітям різного віку. Українську мову вважає мистецтвом для гуманітаріїв та математикою для технарів. Проте впевнена, що знайти в них щось «своє» може кожний.

  Асистент курсу

  Course Staff Image #1

  Віктор Чайка

  Навчається на факультеті радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Займається фізикою і, окрім навчальних, має спортивні досягнення, зокрема перший дорослий розряд з баскетболу і нагороди за перші місця на Чемпіонаті України з Кікбоксингу.
 Вивчав китайську в гуманітарній гімназії з поглибленим вивченням східних мов. У 2013 році посів призове місце на міжнародному конкурсі зі знання китайської мови "Chinese bridge" і виграв безкоштовну подорож до Китаю.

  Зареєструватися на курс