Перейти до головного змісту
 • Безкоштовний курс
 • Початковий рівень
 • 6 тижнів по 4 години

Механіка — наука, що вивчає рух матеріальних тіл, взаємодію між ними, а також умови рівноваги систем тіл. Це дуже важливий курс, адже він дає фундамент для розуміння всіх інших тем. Наприклад, кінематика використовується у молекулярній фізиці при виведенні молекулярно-кінетичної теорії газів, з механікою існує дуже багато аналогій у електриці та магнетизмі, без попередніх знань з цієї науки неможливо зрозуміти концепції квантової фізики. На даному етапі важливо отримати основні навички та добре зрозуміти методи фізичного мислення.


Цей курс дуже вдало поєднує теоретичний фундамент та практичну частину. Ви навчитесь використовувати отримані навички не тільки для розв'язання шкільних задач, а і для побудови власних проектів на основі фізичних законів.

Програма та детальна інформація

 1. 1. Одновимірна кінематика
  • Поняття шляху, траекторiї, перемiшення, швидкостi. Рiвномiрний прямолiнiйний рух. Миттєва та середня швидкiсть.
  • Прискорення та гальмування. Рiвноприскорений прямолiнiйний рух. Окремий випадок: вертикальний рух пiд дiєю сили тяжiння. Рiвняння рiвноприскореного руху.
 2. 2. Двовимірна кінематика
  • Рух проекцiй у Декартовiй системi координат. Рух тiла по параболi пiд дiєю сили тяжiння. Приклади розрахункiв: максимальна вiдстань та висота польоту.
  • Рiвномiрний рух по колу. Перiод, частота, циклiчна частота, доцентрове прискорення. Окремi приклади: швидкостi центра та ободiв диска, робота зi шкiвами.
 3. Проміжний екзамен I
 4. 3. Концепція сили
  • Закони Ньютона. Суперпозицiя сил → рiвнодiйна сила. Iнерцiальнi системи вiдлiку.
  • Сила реакцiї опори. Вага i невагомiсть. Окремi приклади: рух у лiфтi. Сила пружностi. Закон Гука. Послiдовне та паралельне з’єднання пружин.
  • Сила тертя. Спокiй → ковзання. Сила тертя кочення.
 5. 4. Статика | Динаміка системи тіл
  • Динамiка руху тіла по колу.
  • Умови рівноваги. Прості механізми.
 6. Проміжний екзамен II
 7. 5. Імпульс | Робота | Потужність
  • Робота та потужнiсть. "Золоте правило механiки". ККД. Кiнетична та потенцiальна енергiя.
  • Iмпульс. Закон збереження iмпульсу. Закон збереження механiчної енергiї.

Онлайн-курс у цифрах

 • 6 тижнів по 5 години
 • 16 лекцій

Дата початку курсу

 • Вже відкрито

Сертифікат (35 годин)

 • Видається безкоштовно

Адміністрація курсу

Лектор курсу

Ілля Філіпов

Керівник проекту EdEra. Експерт з дистанційної освіти ОБСЄ Україна. Магістр квантової радіофізики факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем Київського Національного Університету ім. Тараса Шевченка. Працював за спеціальністю в Інституті фізики Національної академії наук України, в поляриметричній лабораторії на радіофізичному факультеті, на науково-виробничій фірмі, де займався спектрометрією. Має сертифікати з онлайн-курсів з програмування і фізики, серед яких "Classical Mechanics", "Electricity and magnetism", "Circuits and Electronics" Массачусетського технологічного університету.


Методист

Олексій Нечипорук

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри квантової радіофізики, заступник декана з навчальної роботи.
Закінчив (1981) кафедру квантової радіофізики радіофізичного факультету. У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію "Магнітостатичні коливання та хвилі в активних та пасивних ферит-парамагнітних структурах".
З 1983 р. працює на кафедрі науковим співробітником, асистентом, з 1998 р. – доцентом. Підготував та впровадив лекційні курси "Функціональна електроніка", "Спін-хвильова електродинаміка", "Вибрані розділи квантової радіофізики" (англійською мовою), "Методологія наукової творчості" та відповідні лабораторні цикли.


У 1993–2007 рр. – заступник декана факультету по роботі зі студентами та із міжнародних зв’язків, з 2007 р. – заступник декана з навчальної роботи. З 2001 р. – заступник голови організаційного комітету Міжнародних конференцій з прикладної фізики.
Автор понад 100 публікацій, підручника "Спін-хвильова електродинаміка" (2008), мультимедійних навчальних курсів "Спін-хвильова електродинаміка та електроніка" (2001) та "Акустоелектроніка" (2003).


Організація-розробник

Зареєструватися на курс