Перейти до головного змісту

Українська мова I EdEra

 • Безкоштовний курс
 • Початковий рівень
 • 6 тижнів по 4 години

Перед вами перший курс «Українська мова та література». Ми розглянемо основні розділи мовознавства, знати які необхідно для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Вивчення фонетики навчить правильно вимовляти слова. Графіки — відображати їхню вимову на письмі. Орфографії — не робити помилок у такому відображенні. Будови слова та словотвору — утворювати нові слова та розкладати існуючі на окремі частини. Вивчення лексикології познайомить з багатством української мови і навчить його використовувати за призначенням. А фразеологія дозволить зробити ваше мовлення яскравішим. Половина курсу присвячена морфології, без вивчення якої не можна знати жодної мови.


Для учнів 9-11 класів, які прагнуть вчитися на відмінно.
Для майбутніх абітурієнтів, які хочуть добре скласти ЗНО та вступити в провідні вищі навчальні заклади країни. Для студентів всіх спеціальностей, яким замало занять з української мови в університеті. Для дорослих, які хочуть поновити шкільні знання.

Програма та детальна інформація

 1. 1. Фонетика | Графiка
  • Фонетика. Голоснi й приголоснi звуки. Приголоснi твердi i м’якi, дзвiнкi й глухi. Графiка. Позначення звукiв мовлення на письмi. Алфавiт. Звукове позначення букв я, ю, є, ї, щ. Фонетична транскрипцiя. Склад. Складоподiл. Наголос
  • Уподiбнення приголосних звукiв. Найпоширенiшi випадки чергування голосних i приголосних звукiв. Основнi випадки чергування у-в, i-й.
 2. 2. Лексикологiя | Фразеологiя | Будова слова | Словотвiр
  • Лексичне значення слова. Багатозначнi й однозначнi слова. Пряме та переносне значення слова. Омонiми. Синонiми. Антонiми. Лексика за походженням. Власне українська лексика. Лексичнi запозичення з iнших мов. Загальновживанi слова. Професiйна, дiалектна, розмовна лексика. Термiни. Застарiлi й новi слова (неологiзми). Нейтральна й емоцiйно забарвлена лексика. Фразеологiзми. Приказки, прислiв’я, афоризми.
  • Будова слова. Основа слова й закiнчення. Значущi частини слова: корiнь, префiкс, суфiкс, закiнчення. Словотвiр. Твiрнi основи при словотвореннi. Основа похiдна й непохiдна. Основнi способи словотворення. Складнi слова. Способи їх творення. Сполучнi голоснi у складних словах.
 3. Проміжний екзамен
 4. 3. Морфологiя I | Iменник | Прикметник
  • Морфологiя. Iменник як частина мови. Iменники власнi та загальнi, iстоти й неiстоти. Рiд iменникiв: чоловiчий, жiночий, середнiй. Iменники спiльного роду. Число iменникiв. Вiдмiнки iменникiв. Написання i вiдмiнювання чоловiчих i жiночих iмен по батьковi. Правопис iменникiв.
  • Вiдмiни iменникiв: перша, друга, третя, четверта. Подiл iменникiв на групи. Особливостi вживання та написання вiдмiнкових форм.
  • Прикметник як частина мови. Розряди прикметникiв за значенням: якiснi, вiдноснi та присвiйнi. Ступенi порiвняння якiсних прикметникiв: вищий i найвищий, способи їх творення. Правопис прикметникiв.
 5. 4. Морфологiя II | Числiвник | Займенник | Прислiвник
  • Числiвник як частина мови. Розряди числiвникiв за значенням: кiлькiснi (на позначення цiлих чисел, дробовi, збiрнi) й порядковi. Групи числiвникiв за будовою: простi й складенi. Вiдмiнювання числiвникiв. Узгодження числiвникiв з iменниками. Особливостi правопису. Позначення часу.
  • Займенник як частина мови. Розряди займенникiв за значенням: особовi, зворотний, присвiйнi, вказiвнi, означальнi, питальнi, вiдноснi, неозначенi, заперечнi. Особливостi їх вiдмiнювання. Правопис займенникiв.
  • Прислiвник як частина мови. Розряди прислiвникiв за значенням. Ступенi порiвняння прислiвникiв: вищий i найвищий. Правопис прислiвникiв.
 6. 5. Морфологiя III | Дiєслово | Дiєприкметник | Дiєприслiвник | Службовi частини мови та вигук
  • Дiєслово як частина мови. Форми дiєслова. Безособовi дiєслова. Види дiєслiв: доконаний i недоконаний. Часи дiєслова. Способи дiєслова. Дiєвiдмiни дiєслiв. Чергування приголосних за дiєвiдмiнюванням. Правопис дiєслiв. Дiєприкметник. Активнi та пасивнi дiєприкметники. Вiдмiнювання дiєприкметникiв. Дiєприкметниковий зворот. Безособовi форми на -но, -то. Дiєприслiвник. Дiєприслiвники доконаного й недоконаного виду, їх творення. Дiєприслiвниковий зворот.
  • Прийменник як службова частина мови. Групи прийменникiв за походженням: непохiднi й похiднi. Групи прийменникiв за будовою: простi, складнi й складенi. Правопис прийменникiв. Сполучник як службова частина мови. Групи сполучникiв за значенням: суряднi й пiдряднi. Групи сполучникiв за вживанням та за будовою. Частка як службова частина мови. Групи часток за значенням i вживанням: формотворчi, словотворчi, модальнi. Правопис часток. Вигук. Групи вигукiв.
 7. 6. Орфографiя
  • Правопис лiтер, що позначають ненаголошенi голоснi [е], [и], [о] в коренях слiв. Спрощення в групах приголосних. Змiни приголосних за творення слiв.
  • Сполучення йо, ьо. Правила вживання м’якого знака. Правила вживання апострофа.
  • Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних i збiгу однакових приголосних звукiв. Правопис префiксiв i суфiксiв. Правопис великої лiтери. Лапки у власних назвах.
 8. Заключний екзамен

Онлайн-курс у цифрах

 • 6 тижнів по 5 години
 • 14 лекцій

Дата початку курсу

 • Вже відкрито

Сертифікат (30 год)

 • Видається безкоштовно

Адміністрація курсу

Лектор курсу

Яна Гончарова

Випускниця кафедри телебачення та радіомовлення Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вивчає право у Національній академії внутрішніх справ. Власний результат ЗНО з української мови та літератури — 196,5. Під час навчання встигла отримати досвід роботи за спеціальністю у всеукраїнських ЗМІ. Також викладала українську та англійську мови дітям різного віку.


Українську мову вважає мистецтвом для гуманітаріїв та математикою для технарів. Проте впевнена, що знайти в них щось «своє» може кожний.


Методист

Алла Шабатин

Учитель-методист, учитель вищої категорії, вчитель української мови та літератури ліцею «Універсум» м. Києва. Член методичної ради вчителів української мови та літератури Шевченківського району м. Києва.


Автор публікацій, досліджень, розробок уроків з тем «Використання сучасних педагогічних технологій особистісно зорієнтованого навчання та виховання на уроках української мови та літератури», «Урок зв’язного мовлення з української мови та літератури як передумова творчості учнів». Автор програми інтенсивної підготовки до ЗНО з української мови та літератури для Українського центру оцінювання якості освіти. Учні Алли Олександрівни неодноразово посідали призові місця на олімпіадах та складали ЗНО на 200 балів.


Організація-розробник

Зареєструватися на курс